امشب داره بارون میاد ... ممنونم خدا جونم ........ رحمتت رو هیچ وقت از بندگانت دریغ نکردی ..........