امشب نی نی جدیدی پا به این دنیای خاکی گذاشت

ساینا جون بالاخره خواهر دار شد و نی نی خیلی غیر مترقبه به دنیا اومد چشمک

قدمش پر خیر و برکت واسه مامان و بابا و آبجی بزرگه