شکست شیشه…
باز شد پنجره…!
چقدر تند دوید کودکی های
بازیگوش من


به اندازه تمام تند دویدن های کودکی ام ، از پروردگارم میخواهم کودکی تان مملو از شادی باشد عزیزانم

روزتون مبارککککک