شروع سالی دیگر ... تلاشی بیشتر

موفقیت روزافزونتون رو از خدای بزرگ خواهانم ...

دیگر تنهایی سهم من است و انتظار برای بازگویی خاطرات هر روز ... یادش به خیر ...

هم شاگردی سلام ...

            

دوستون دارم دخترای من ... تا همیشه

بعدا نوشت : مربوط به 5 ام مهر به خاطر مشکل پرشین گیگ آپدیت شد