کمتر از 24 ساعت دیگه تا تولدگلی دختر مونده و ما همه منتظریم مخصوصا خودش که کلی برنامه ریخته ... این چی بخریم ... اون چی بخریم ...

هوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهوراهورا