تو آمدی و دنیا دنیا شادی برایم آوردی هیچگاه لحظه در آغوش

کشیدنت را فراموش نخواهم کرد و...

از آن روز 9 پائیز گذشت با بودنت رنگ دیگری به رنگهای زیبای نقاش پائیز  اضافه شد

با تو حرف زدم ، با تو گریستم و با تو خندیدم و با تو راه پیمودم

و حالا دختری دارم در آستانه گذر دیگری از زندگی راه دشوار

خواهد بود اما یقین داشته باش دستهایت هرگز از دستانم جدا

نخواهد شد تا آخرین نفس دوستت خواهم داشت

و به خود میبالم و شکرگزار درگاه حق برای داشتن فرشته ای

به نام زهرا سادات

خواهان درخشش همیشگی تو همانند اسمت

                                                                          مامان ملیحه

9 امین سال تولدت مبارککککککککک نازنینم 

و وقتی زهرا کوچک بود ...


زندگیم تنها خواسته ام از تو چنین است !!

 

فدای شما : مادر