سه سال پیش دنیا صدای گریه کودکی را شنید ، که امروز تنها بهانه برای خندیدن من است قلبم تا بینهایت برایت خواهد تپید

دوستتتتتتتتتون دارممممم  هر سه تون رو به شکرانه هدیه های آسمانی که خدا به من عطا کرده پیشانی ام را به خاک می گذارم

 

پی نوشت : از اون جایی که درگیر مراسم دایی جون بودیم یه تولد فلفلی اونم با کیک عاریه گرفتیم چشمکچشمکچشمکچشمک

برای برادر عزیزم و خانم مهربونش بهترینها رو از خدا میخوام خوشبخت باشید عزیزانم

تقدیم به شما