یا من اسمه دواء و ذکره شفا

الا به ذکرالله تطمئن القلوب

چند روز گذشته برای دخترا ساعات خوبی نبود روز سه شنبه ( 90/11/18) سما جون یعد سرما خوردگی مسافرت تازه داشت جون میگرفت که دچار مسمومیت شد

ساعت 2 بردمش بیمارستان پیش اقا جان که همونجا شیفت بودن اول از دلشون نیومد سرم بگیره اما اینقد وضعیتت بد شد ناراحت که مجبور شدن ازش رگ بگیرن و دست ناز سما جون رو آخآخ....

آزمایشهای جورواجور و سونوگرافی انجام شد آخه تهوعش قطع نمیشد و نگران کننده بود  جواب آزمایشگاه محترم هم که حسابی آقا جان و من رو دپرس کردنگران

جواب حاکی از کم کاری کلیه بود که من نگرانی رو در چشمهای آقا جون دیدم اینقدر صبرشون زیاد بود که با هر قطره اشک من میگفتن توکل به خدا کن ... خلاصه کار من صلوات فرستادن بودن و گریه

اون لحظه دلم میخواست دنیا رو بدم و سلامتی تو رو بگیرم دل شکسته

آزمایش تکرار شد و بعد نیم ساعت که آقا جان به آزمایشگاه زنگ زدن ایشون فرمایش کردن : "ببخشید آقای دکتر جواب آزمایش یکی دیگرو برا دختر شما نوشته بودن !!!!!!!!!!!!!!" تعجب

از یه طرف خوشحال بودیم و از یه طرف متعجب از وجدان کاری بعضی از افراد !!!!!!!!

بعد سونو انجام شد که احتمال آپاندسیت هم رفع بشه که خدا رو شکر خوب بود

اما وضعیت خوب نبود ده دقیقه ای شارژ میشدی و شعر میخوندی بعد دوباره زیر و رو میشدی ناراحت

شیفت آقاو جان تمام شد و با همدیگه کنار تختت نشستیم خانم دکتر رزیدنت اطفال اومدن و دویاره ویزیتت کردن که ایشون هم خیلی نگران تو بودن و با جواب آزمایش و سونو به اتفاق آقا جان به این نتیجه رسیدن که احتمالا مسمومیت بوده ....

خلاصه حول و حوش ساعت 9/5 شب بود که طلب آبمیوه کردی توکل به خدا یکم بهت دادیم و خدا رو شکر تحملشون کردی بعد دوباره تکرار کردیم و خدا رو شکر ساعت 10/5 وضعیتت استیبل شد و ۀقل جان گفتن ببریمت خونه اما هنوز آنژیوکت تو دستت بود تا ببینیم تا صبح چی میشه که خدا رو شکر رسیدی تو ماشین خوابت برد

و روز بعد هم خوب بودی که شب آنژیوکت رو کشیدیم

هنوز تو بهتر شدی که آبجی زهرا صبح جمعه دچارش شد و با مهمونا میخواستیم بریم خور که اونجا همش خوابیده بود ولی خدا رو شکر اونجا بهتر شد و تا شب خوب شد

اما هردوتون هنوز بی اشتها هستید که امیدوارم زودتر به وضعیت عادی برگردید

الهی آمین

خدای بزرگ رو به خاطر این همه لطفی که به ما داره سپاسگذارم اون روز دنیای من شده بود سلامتی سما و از خدای مهربون ممنونم که به قلب شکسته یه مادر توجه کرد

خدای من زبانم قاصر است برای شکرگذاری به درگاهت ممنون خدایخوب و مهربونم و هزاران بار شگرت به خاطر نعمت سلامتی که به ما دادی

شککککککککککککرررر

اینم عکسهایاون روزا

امیدوارم همیشه همه سالم و سلامت باشید

آمیننننننن