با معذرت از دخترانم و با توجه به غیر فعال بودن وبلاگم این پست را اینجا می نویسم :

          پشت ِ درخت ِ سیب

 

          نزدیک ِآب ...!

 

          آنجا که خیالم برایت کشیده بود :

 

                  یک شاخه گل....

 

                  یک تخته سنگ...

 

                  یک جوی ِ آب ِ روان

 

       در میان ِ باغ

 

      پشت ِ خم ِ نگاه ...!

 

      بین حضور و عبور ِ مسافران

 

      چشمم به راه ِ نگاهت نشسته بود

 

               دلتنگ ِ خاطرات ...

 

               همراه ِ یادها ...

 

               در انتظار ِ قدمهای ِ آشنا ...!

 

                                   تولدت مبارک