سلام  

 

چند روز پیش سماجون از آب جوش پاش سوخت و مامانی مجبور شدن ببرنش پیش

 

                                     

آقاجان تا براش پانسمان کنن

 

 

اما زود پاش خوب شد

 

زهرا هم که دیگه یه عالمه باسواد شده و همش داره کتاب میخونه