لبخند زدی و آسمان آبی شد

              شبهای قشنگ مهر مهتابی شد

پروانه پس از تولد زیبایت

                 تا آخر عمر غرق بی تابی شد

و اما امروز هفتمین شمع وجودش رو زهرا جون در جمع چهار نفری خانواده خاموش کرد

 

گل دخترم تولدت هزاران بار مبارک

 


 

 

 

 

 

 

 

 

تولد سه سالگی در مهد صدف

تولد چهارسالگی به علت بنایی برگزار نشد !!!