راستی بزارین براتون یه چیزی تعریف کنم:                


یه شبی من بدون اینکه غذا بخورم توی ماشینمون خوابم برد

                                               

صبح که از خواب پا شدم دست و پام می لرزید ...

                              

مامانی به من شیر و چای شیرین دادن ، خوردم

                    

خیلی خسته بودم حال نداشتم چای شیرین بخورم


آقاجانم هم دعوام کردن که چرا غذا نخوردی ؟؟؟؟