چند روز قبل یعنی دقیقا شانزدهم تیر ماه تولد سماجون بود

 

به علت گرفتاری و امتحانات مامانی نشد که زودتر بیایم و مطلب بنویسیم

 

 

عکساشو به زودی میزاریم

 

از تولد تا تولد !!!!