سلامممممممممممممممممممممممممم

مامانی بدون زهرا و سما دو روز به بیرجند رفتند

جاتون خالی زهرا که همون روز اول زد زیر گریه


                                                             


سما هم که بی خیال فقط شیر خشک می خورد و توی تابش می خوابید


آقاجانشونم همش شیفت بودن


مامان بزرگ و بابایی بچه ها رو نگه داشتن


                                                                             بعله دیگه اینم از سفر دانشگاهی مامانیراستی سماجون یه دندون هم در آورده که نمی زاره ازش عکس بگیریم