راستی یه خبر مهم :  مامانی دیروز رفتن سونو گرافی  

 

نی نی دختره !!!!!                

 

وقتی شنیدم، همراه خاله پریدم هوا :

                                                      

آخه من دوست داشتم نی نی دختر باشه ،  خوب اگه پسر باشه که با من بازی

 

نمی کنه ......