هر از گاهی سرم را رو به آسمان میبرم

خدایاااا برای داشته هایم شکر.....

قلب