زیباترینم تولدت مبارکککککک

شادی

           آرامش

                        سلامتی

                                           را برایت آرزومندیم

و چه لذتی بردی وقتی کادوهات رو باز کردی به قول خودت به همه آرزوهات رسیدی چه زیباست آرزوهایت

ممنون از همه دایی ها خاله ها عمه ها و عمو ها چه سببی چه نسبی چشمک