سلام ... گلهای زیبا

این روزها نسیم روح بخش می وزد ... این روزها قلب بهار به شدت می تپد ...

این روزها عجیب دوست داشتنی است ...

باغچه ای که هنوز بوی کودکی ام را میتوانم از آن استشمام کنم ..یادش یه خیر ... دهه شصت و خاطرات مدرسه ... با رفتنمون به خونه معلم کلاس دوم و سوم زنده شد و من لذت بردم از همه چیز ....

 

ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است ... :-*

اردیبهشت نوشت :

قلب بهار می تپد با حضور تو ... حضورت و زادروزت مبارککککک ... همسرممم