امسال هم با تمام زشت و زیباییهاش رو به اتمام ِ ... امیدوارم سال پر از برکت و سلامتی برای همه باشه ... مخصوصا گل دخترا و آقا جونی ...

یه چند تا عکس در هم برهم ...

برف بهمن طبس

مسابقات تأتر صحنه ای شهرستان ... که اول شدن

نقش قصه گو در شیرین تپل در دادگاه حیوانات

آموطشگاه عرفان بیرجند

آدم برفی دخترک خونه !!!(:

باز هم بیرجند ....

سما جون در جشن درختکاری ... که رفتند باغ گلشن 2

سما جون در جشن سبزه روز چهارشنبه ...

مبارک بادت این سال و همه سال

همایون بایدت ای روز و همه روز ...