خداوند لبخند زد

دختر آفریده شد

تقدیم به سرمایه های زندگی ام

روز زیبایتان مبارککککککککککککک دوستتون داریم من و آقاجانی

خواسته من و پدر زیبا زندگی کردن و شاد بودن شماست