سما : مامان تو چشمتون یه چیزیه

من: چی دخترم ؟!!!!

سما : لب تاپ نیشخند

من : مگه میشه سوال

سما : خودمم هستم مژه

من : دیگه چی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سما : مبل ، میز

من : فدات بشم

سما : باور کنین خودم میدونم تازه من مژه ندارم شما مژه  دارین

من :چرا دخترم داری

سما : آبجی تو هم مژه داریلبخند